گدار

معبر و گذرگاه در آب ، پایاب ، جای کم عمق رودخانه که می توان پهنای آن را بدون شنا کردن پیمود.

گدار

معبر و گذرگاه در آب ، پایاب ، جای کم عمق رودخانه که می توان پهنای آن را بدون شنا کردن پیمود.

آخرین مطالب
این "در باره من" اینجا همان "ارتباط با ما" یا "تماس با ما"ی جاهای دیگر است.
همه نظرات را می خوانم و اگر بخواهید پاسخ می گویم.
سپاس